عده ای سرب وگلوله,عده ای ملیاردها.

هردوتا خوردند اما این کجا وآن کجا!


این یکی از سوز ترکش آن یکی هم در سونا

هردو میسوزند اما این کجا وآن کجا!


عده ای بر روی مین و عده ای بر بال قو

هردو خوابیدند اما این کجا وآن کجا!


این یکی بر تخت ماساژ آن یکی بر ویلچرش

هردو آرام اند اما این کجا وآن کجا!


این یکی در عمق دجله,آن یکی آنتالیا

هر دو در آبند اما این کجا وآن کجا!


این یکی با گازخردل, آن یکی با گاز بنز.

هردو میسازند اما این کجا وآن کجا!


عده ای کردند کار و عده ای بستند بار

هردو فعالند اما این کجا و آن کجا!


باکری ها سمت غرب و خاوری ها سمت غرب

هر دو تا رفتند اما این کجا وآن کجا!


آن یکی بر پشت تانک و آن یکی بر صدر بانک

هر دو مسئولند اما این کجا و آن کجا!