کریم اهل بیت امام حسن مجتبی


 نه رواقی، نه گنبدی، حتی

سنگ قبری سرمزار تو نیست!

 

غیر مُشتی کبوتر خسته

خادمی، زائری، کنار تو نیست

 

بغض هایم کجا دخیل شوند؟!

پس ضریحت کجاست آقاجان؟!