امام کاظم علیه السلام


ای صبا فاطمه را مژده بده کز ره لطف

صادق آل نبی را پسری داد خدا