"غرور "

 هدیه ى شیطان است

 و 

"دوست داشتن "

 هدیه ى خداست ؛

جالب این است:

 هدیه ى شیطان را به رخ هم میکشیم

 و

 هدیه ى خداوند را از یکدیگر پنهان میکنیم...