مادر تنها کنج خانه نشسته بود،

و پسرک بی توجه غرق در فیسبوک این پست را گذاشت: 

" همه هستی ام مادرم ..." !


......................................................


دخترک در لاین عکس کارگری پیر را گذاشت و زیرش نوشت:

پدرای زحمتکش چند تا لایک دارن...؟


همزمان پدر پیرش صدایش کرد که دخترم ناهار آماده است...؟؟


دختر داد زد : من میل ندارم، صددفعه نگفتم وقتی تو اتاقم هستم انقد صدام نکنید...


راستی، پست دخترک کلی لایک خورده بود...!


......................................................


مرد تابلوی خاتم کاری شده زیبایی را که خریده بود،

روی دیوار نصب کرد...


همسرش گفت: حال برادرت را که بیمار است پرسیده ای...؟


با عصبانیت گفت: الان حوصله ندارم...


راستی روی تابلو نوشته بود:

"بیا تا قدر یکدیگر بدانیم..." !


......................................................


راستی هیچ فکر کرده ایم که چقدر

حرفهایمان در حقیقت ،

و پُست هایمان در مجازی ،

به پای عمل می رسد ...؟!؟