خدایا مرا ببخش


 خدایا مرا به خاطر گناهانی که در طول روز با هزاران قدرت عقل توجیهشان می کنم

ببخش!


مناجات دکتر شهید چمران