بزرگترین مصیبت برای یک انسان این است که


نه سواد کافی برای حرف زدن داشته باشد


نه شعور لازم برای خاموش ماندن