من و خدا هر روز فراموش میکنیم

او " خطاهای " من را

و من " لطف های " او را

و در این بین ما چقدر بی انصافیم...