کف کلیسا


کف کلیسای سانتا ماریا دلا فیوره طوری ساخته شده که یک توهم بینایی سه بعدی را القا می کند.