یا رسول الله


همه عشق من این است "مسلمان تو ام"

"عجمی زاده و همشهری سلمان تو ام"