آیت الله بهاءالدینی


گناه مخصوصا حق الناس اوج حماقت است نه زرنگی

زرنگی بندگی خداست.