عواقب چسبیدن به دنیا


پیامبر خدا صلی الله علیه و اله:

کسی که به دنیا بچسبد، من سه چیز را برای او قطعی میدانم:


1- فقری که هیچ گاه به بی نیازی نینجامد

2- مشغولیتی که هرگز از آن خلاصی ندارد

3- غم و اندوهی که برایش پایانی نیست


اندکی تفکر!!!