قبل از

پاسخ دادن

به سوالات دیگران


مدتی سکوت کن

تا پاسخ بهتری بیابی 

 

سکوتت

در خاطر هیچکس نخواهد ماند؛


اما پاسخ ات را

همیشه به خاطر خواهند سپرد...