آن دلبری که بندگی ات را روا نوشت
مارا غلام حلقه به گوش شما نوشت


روز ازل مربی اشراق عاشقی
نام ترا به صفحه ی دلهای ما نوشت


آن خالقی که مهر تورا مُهر سینه ساخت
با لوح دل حدیث ترا آشنا نوشت


با جوهر طلا به شبستان آسمان
وصف ترا به خط جلی کبریا نوشت


با جان و دل ولایت تو خو گرفته است
خلاق عشق بندگی ات را سزا نوشت


صدها طواف،بی تو نیارزد به ارزنی
چون کعبه را به کوی شما مبتلا نوشت


بعد از خدا کریم ترینی امام من
از بس خدا به دست کریمت ثنا نوشت


آن خالقی که عادت احسان دهد ترا
دل را گدای سامره ی هل اتا نوشتمحمود ژولیده