ما عادت کردیم وقتی فیلم به تیتراژ رسید، اگه تو خونه باشیم،

دستگاه رو خاموش می کنیم،


اگه تو سینما باشیم سالن رو ترک می کنیم...!


ما تو زندگیمون هیچ وقت .. !!!

کسانی که زحمت اصلی رو برامون کشیدن نمی بینیم...


ما فقط دوست داریم کسایی رو ببینیم که برامون

نقش بازی می کنند..

*نویسنده نامعلوم