تاج از فرقِ فلک برداشتن

جاودان آن تاج بر سر داشتن


در بهشت آرزو ره یافتن

هر نفس شهدی به ساغر داشتن


روز، در انواع نعمت ها و ناز

شب بتی چون ماه در بر داشتن

صبح، از بامِ جهان چون آفتاب

روی گیتی را منور داشتن


شامگه، چون ماهِ رویا آفرین

ناز بر افلاک و اختر داشتن


چون صبا در "مزرع سبز فلک"

بال در بال کبوتر داشتن


حشمت و جاه سلیمان یافتن

شوکت و فرّ سکندر داشتن


تا ابد در اوج قدرت زیستن

ملک هستی را مسخر داشتن


بر تو ارزانی، که ما را خوشتر است

لذت یک لحظه مادر داشتن