شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید : 

در اوقات نمازشان ، که چگونه بر آنها مواظبت مى کنند ؛ 


در اسرارشان ، که چگونه آنها را از دشمنان ما حفظ مى کنند


و در اموالشان ، که چگونه با آن به برادران خود کمک مى کنند .


الخصال : 103 / 62 منتخب میزان الحکمه :506 


نشر دهید 


از ترک گناه تا یاوری امام عصر عجاللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم