فاطمیه

شعر رو تا آخر بخونین


زیر باران دوشنبه بعد از ظهر


اتفاقی مقابلم رخ داد


وسط کوچه ناگهان دیدم


زن همسایه بر زمین افتادسیب ها روی خاک غلطیدند


چادرش در میان گرد وغبار


قبلا این صحنه را...نمی دانم


در من انگار می شود تکرارآه سردی کشید،حس کردم


کوچه آتش گرفت از این آه


و سراسیمه گریه در گریه


پسر کوچکش رسید از راهگفت:آرام باش! چیزی نیست


به گمانم فقط کمی کمرم...


دست من را بگیر،گریه نکن


مرد گریه نمی کند پسرمچادرش را تکاند، با سختی


یا علی گفت و از زمین پا شد


پیش چشمان بی تفاوت ما


ناله هایش فقط تماشا شد


 


صبح فردا به مادرم گفتم


گوش کن ! این صدای روضهء کیست


طرف کوچه رفتم و دیدم


در ودیوار خانه ای مشکی است
با خودم فکر می کنم حالا


کوچه ء ما چقدر تاریک است


گریه،مادر،دوشنبه،در،کوچه


راستی! فاطمیه نزدیک است...سید حمید رضا برقعی - از مجموعه (قبله مایل به تو)


این روزها آقایمان حالش خوب نیست نگران مادر هستند

کمی مراقب رفتارمان باشیم