حدیث رسول خدا


پیامبر صلی الله علیه و اله:


هیچ کار نیکی را برای ریا انجام مده، و برای حیا ترک مکن.

الحیاه، ج 1 ; ص 735