تک بیتهای ناب


دلم رنج عجیبی میبرد از دوریت اما

نجابت میکند مانند بانوهای ایرانی...دنیا بدون عشق چه دنیای مضحکی است

شطرنج مسخره است زمانی که شاه نیست

علیرضا بدیعدر کوچه های قلب من گاهی قدم بگذار

ایران بعد از حمله چنگیز را حس کن!

سید حسین حسینیدیده را فایده آنست که دلبر بیند

ور نبیند چه بود فایده بینایی را

سعدیدل را شکسته ای وغرامت نمیدهی؟!

دستت درست ، دلبر گردن کلفت من

سعید سلیمانپوردر خاطرم خیال تو را حمل میکنم

با آن ظرافتی که کسی یک عتیقه را

شیرین خسرویدست من و تو نیست اگر نوکرش شدیم

خیلی حسین زحمت ما را کشیده استدست و پا بسته و رنجور به چاه افتادن

به از آن است که در دام نگاه افتادن

حامد عسکریدلخوش به خنده‌های منِ خیره سر نباش

دیوانه ها به لطف خدا ، غالباً خوش اند...دلم را چشمهایش تیرباران کرد ، تسلیمیم

بگویید آن کمان ابرو سپاهش را نگه دارد...

حسین زحمتکش