می گویند با هر کس باید مثل خودش رفتار کرد !

شما گوش نکنید، چون اگر چنین بود از منش و شخصیت هیچکس، چیزى باقى نمی ماند.


هرکس هر چه به سرت آورد فقط خودت باش... نگذار برخورد نادرست آدمها، اصالت و طبیعت تو را خدشه دار کند. اگر جواب هر جفایى، بدى بود که داستان زندگی ما خالى از آدم های خوب می شد...

اگر نمی توانى شخص مثبت زندگی کسى باشی

اگر براى یاد دادن خوبى هایى که خودت بلدى، ناتوان هستی

اگر خوبى کردى و بدى دیدى

کنار بکش...اما بد نشو.

این تنها کاریست که از دستت بر می آید...

تو شخص مثبت زندگی خودت باش.